You are here

Другие занятия

Звук С +  

up
Проголосовал 141 пользователь.

ПОДГОТОВКА К ПОСТАНОВКЕ
ЗВУКА С
ПОСТАНОВКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ
ЗВУКА С
ПОСТАНОВКА ЗВУКА С
ПОСТАНОВКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ
ЗВУКА С

Звук Л +  

up
Проголосовал 171 пользователь.

ПОДГОТОВКА К ПОСТАНОВКЕ
ЗВУКА Л
ПОСТАНОВКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ
ЗВУКА Л
ПОДГОТОВКА К ПОСТАНОВКЕ
ЗВУКА Л*
ПОСТАНОВКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ
ЗВУКА Л*

Звук Ж +  

up
Проголосовали 153 пользователя.

ПОСТАНОВКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ
ЗВУКА Ж
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
ЗВУКОВ Ж – Ш
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
ЗВУКОВ Ж - З

Тесты по курсу "Мая Радзіма Беларусь" 1  

up
Проголосовали 182 пользователя.

Проверочные тесты по курсу "Мая Радзіма Беларусь" для учащихся 4 классов.

Конспект урока по изобразительному искусству "Рисуем открытку ко Дню св. Валентина" +  

up
Проголосовали 170 пользователей.

Цели: 1. Актуализировать уточнять и обобщать знания детей о истории происхождения праздника День св. Валентина.

2. Учить детей анализировать образец.

3. Развивать мелкую моторику рук, глазомер. 

4. Воспитывать аккуратность при работе с красками и кистью.

Ход урока

Организационный момент: Доброе утро. Садитесь. Сегодня праздник, скажите вы этому рады? Тогда давайте улыбнемся и начнем работать.

Актуализация знаний учащихся: Давайте ещё раз вспомним что вы уже знаете о дне всех влюбленных. Дети рассказывают, учитель, при необходимости, уточняет и систематизирует ответы).

Урок па прадмету «Мая радзiма - Беларусь» Тэма: "Яраслаў Мудры — сын Рагнеды". +  

up
Проголосовали 196 пользователей.

Мэты: 

1) Пазнаёмiць  вучняў з роляй, якую адыграў ў  гісторыі вялікі князь Яраслаў — сын Рагнеды. 

2) Садзейнічаць развіццю ў вучняў мыслення, з дапамогай выканання заданняў. 

3) Выхоўваць у дзяцей разуменне агульнасці лёсу трох братніх славянскіх народаў — беларускага, рускага, украінскага.

Абсталяванне: Метадычныя рэкамепдацыі да новага вучэбнага дапаможніка. Пачатковая школа.  № 8, 2002. Карткі. схема: Князь Яраслаў: военачальнік, асветнік, сын Рагнеды. Склаў законы. Пабудаваў храм.  

Канспект уроку па прадмету «Мая радзiма Беларусь» Тэма: "Першыя друкаваныя кнігі". +  

up
Проголосовали 169 пользователей.

Мэты: 

Пазнаёмiць  вучняу з беларускімі першадрукарамі.

Развiваць вусную звязную мову пры складанні расказа аб жыцці Ф. Скарыны.

Васпiтваць пачуццё гордасці за знаямітых зямлякоў.  

Абсталяванне: Карткі з тэстам:

Беларускі і ўсходнеславянскі першадрукар ...

Першай друкаванай кнігай Ф. Скарыны стала ...

Колькі кніг надрукаваў Скарына у Празе?

Хто першы надрукаваў кнігу на тэрыторыі сучаснай Беларусі?

Урок па прадмету «Мая радзiма Беларусь» Тэма: "Як да нас прыйшла кнiга". +  

up
Проголосовали 169 пользователей.

Мэты: 

1) Пазнаёмiць  вучняу з старажытнымi пiсьмовымi крынiцамi, паведамляючымi аб жыццi продкау. 

2) Фармiраваць уменне складаць расказ-апiсанне кнiгi.

3) Развiваць утвараючае уяуленне. 

4) Васпiтваць павагу да кнiгi.  

Абсталяванне: Пра герб i сцяг. Мiнск, 1993.

1. Арганiзацыйны момант: Сядайце. Як ваш настрой? Давайце усмiхнемся адзiн аднаму, каб ён стау яшчэ лепей. 

2. Праверка дамашняга задання: Што мы адносiм да мауклiвых сведкау мiнуушчыны? Якая пахавальная традыцыя дайшла да нашых дзён? (успамiнаць нябожчыкау) Калi мы гэта робiм? (вясной (радунiца), восенню (дзяды))

3. Падрыхтоука да вывучэння новага матерыялу: У кожнага з вас на стале ляжаць падручнiкi, гэта вялiкае блага, як думаеце чаму? Таму што раней большая колькасць людзей не мела магчымасцi чытаць кнiгi, вучыцца па iм, яны былi рэдкiя i вельмi дорага каштавалi. Жадаеце даведацца чаму?  Добра, тады паслухайце уважлiва, я прачытаю вам.

Урок па прадмету «Мая радзiма Беларусь» Тэма: "Маўклівыя сведкi мiнуўшчыны". +  

up
Проголосовали 192 пользователя.

Мэты: 

Пазнаёмiць  вучняу з мауклiвымi сведкамi мiнуушчыны.

Фармiраваць уменне складаць кароткае апiсанне па гiстарычнай iллюстрацыi.

Развiваць творчае уяуленне.

Выхоуваць звычку уважлiва слухаць таварышау.

Абсталяванне: I.Саверчанка, Зм. Санько 100 пытанняу i адказау з гiсторыi Беларусi. Мiнск 1993, С. 2., Пра герб i сцяг. Мiнск, 1993.

1. Арганiзацыйны момант: Добрай ранiцы, сядайце. Як ваш настрой? Давайце пацягнемся, падымем ручкi дагары, пакiнем сон у мiнулым i пачнем бадзёра працаваць, каб спадабацца самiм сабе i дарослым. 

Страницы

Vulnerability Scanner