Об авторе

Страна, город:
Беларусь
Баллы: 13,593

* Скачивание материалов доступно только зарегистрированным пользователям.

You are here

Урок па прадмету «Мая радзiма Беларусь» Тэма: "Як да нас прыйшла кнiга".

up
Проголосовал 221 пользователь.

Мэты: 

1) Пазнаёмiць  вучняу з старажытнымi пiсьмовымi крынiцамi, паведамляючымi аб жыццi продкау. 

2) Фармiраваць уменне складаць расказ-апiсанне кнiгi.

3) Развiваць утвараючае уяуленне. 

4) Васпiтваць павагу да кнiгi.  

Абсталяванне: Пра герб i сцяг. Мiнск, 1993.

1. Арганiзацыйны момант: Сядайце. Як ваш настрой? Давайце усмiхнемся адзiн аднаму, каб ён стау яшчэ лепей. 

2. Праверка дамашняга задання: Што мы адносiм да мауклiвых сведкау мiнуушчыны? Якая пахавальная традыцыя дайшла да нашых дзён? (успамiнаць нябожчыкау) Калi мы гэта робiм? (вясной (радунiца), восенню (дзяды))

3. Падрыхтоука да вывучэння новага матерыялу: У кожнага з вас на стале ляжаць падручнiкi, гэта вялiкае блага, як думаеце чаму? Таму што раней большая колькасць людзей не мела магчымасцi чытаць кнiгi, вучыцца па iм, яны былi рэдкiя i вельмi дорага каштавалi. Жадаеце даведацца чаму?  Добра, тады паслухайце уважлiва, я прачытаю вам.

 4. Вывучэнне новага матерыялу: Падручнiк старонка 28 – 30. Слоунiкавая праца: летапiс, Златавуст. Значэнне слоу высвятляецца з вопыту вучняу, кантэксту i так далей. Адкажыце мне, дык як жа мы павiнны адносiцца да кнiг?

5. Фiзхвiлiнка: Устаньце, скiньце з сябе стомленнасць. Пакажыце мне як правiльна i акуратна мы павiнны гартаць старонкi кнiгi.

6. Замацаванне матэрыялу: Зарас яшчэ раз праглядзiце тэкст на старонках 28 - 30 самастойна. Разглядзiце малюнак на старонцы 28. Адкажыце, якi самы старажытны летапiс мы ведаем цяпер? На чым i як пiсалiся кнiгi? Якiя гарады былi цэнтрам перапiскi кнiг? Хто такi Кiрыла Тураускi? Складзiце маленькi расказ-апiсанне старажытных кнiг. А цяпер параунайце з сучаснымi кнiгамi. 

7. Сiстэматызацыя вывучанага: Пра што расказваюць нам летапiсы? На чым пiсалi пiсьмы нашы продкi? 

8. Падвядзенне вынiкау: Аб чым мы сёння даведалiся? Што вам найбольш запомнiлася, спадабалася?   

9. Рэфлексiя: Цi было вам цiкава на уроку? Хто думае што працавау добра, падымiце руку. Хто думае што павiнен прыкласцi больш намаганняу для добрага вынiку? Чые адказы вам спадабалiся? 

 10. Дамашняе заданне: На пятнiцу 18 лютага запiшыце у дзённiках старонка 28 - 30 чытаць, адказваць на пытаннi.

11. Ацэнка дзейнасцi вучняу.